16.6.08

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) Το προοίμιο τροποποιείται ως εξής:

α) Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται ως δεύτερη παράγραφος του αιτιολογικού:

«ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΟΙ από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.».

β) Στην έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού, η οποία γίνεται όγδοη, οι όροι «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίστανται από τους όρους «της παρούσας συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

γ) Στην ενδέκατη παράγραφο του αιτιολογικού, η οποία γίνεται δωδέκατη, οι όροι «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίστανται από τους όρους «της παρούσας Συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη φράση
«...
στην οποία τα κράτη μέλη απονέμουν αρμοδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους
στόχων

β) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«
Η Ένωση βασίζεται στην παρούσα Συνθήκη και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(οι οποίες ορίζονται εφεξής ως οι Συνθήκες). Οι δύο αυτές Συνθήκες έχουν το ίδιο νομικό κύρος. Η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

C 306/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007

3) Παρεμβάλλεται άρθρο 1α :
«Άρθρο 1α
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον
πλουραλισμό
, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

4) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
1. Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της.
2.
Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
3.
Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
4.
Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ.
5.
Στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
6.
Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς με πρόσφορα μέσα, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που της απονέμονται με τις Συνθήκες

17.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/11

5) Το άρθρο 3 καταργείται και παρεμβάλλεται άρθρο 3α :
«Άρθρο 3α
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3β, κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη.
2.
Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητά που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακήκαι τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.
Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους.
3.
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη
εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας
συνεργασίας
.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης

6) Παρεμβάλλεται άρθρο 3β, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 5 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
«Άρθρο 3β
1. Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της δοτής αρμοδιότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
2.
Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη.
3.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρμοδιότητα
, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.
Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τα Εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο.
4.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών.
C 306/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007
Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

7) Τα άρθρα 4 και 5 καταργούνται.

8) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες.
Οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.
Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του τίτλου VII του Χάρτη που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων οι οποίες αναφέρονται στον Χάρτη και στις οποίες μνημονεύονται οι πηγές των εν λόγω διατάξεων.
2.
Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν λόγω Σύμβαση δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες.
3.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών
, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης

9) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Σε όλο το άρθρο, οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έγκριση», η μνεία της παραβίασης «αρχών που μνημονεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1,» αντικαθίσταται από μνεία της παραβίασης «των αξιών του άρθρου 1β», οι λέξεις «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «των Συνθηκών» και ο όρος «Επιτροπή» αντικαθίσταται από τον όρο «Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
β) Στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, το τελικό τμήμα της φράσης «... και να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις» διαγράφεται· στη τελευταία φράση, το τελικό τμήμα της φράσης «... και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να ζητήσει από ανεξάρτητες προσωπικότητες να υποβάλουν εντός εύλογης προθεσμίας έκθεση για την κατάσταση στο ενλ όγω κράτος μέλος» αντικαθίσταται από τη φράση «... και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις.».
γ) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «Το Συμβούλιο, συνερχόμενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφασίζοντας ομόφωνα...» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα...» και οι λέξεις «... την κυβέρνηση του εν λόγω κράτους μέλους...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... το εν λόγω κράτος μέλος...».
17.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/13
δ) Οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Ο τρόπος ψηφοφορίας που, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο καθορίζεται στο
άρθρο
309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α
1. Η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Ένωση μπορεί να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων από κοινού. Η εφαρμογή τους αποτελεί αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων

11) Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ ενσωματώνονται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως έχει άλλως τροποποιηθεί, και η οποία γίνεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
12) Ο τίτλος ΙΙ και το άρθρο 8 αντικαθίστανται από το νέο τίτλο και τα νέα άρθρα 8Γ έως 85 που ακολουθούν:
«
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 8
Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.
Άρθρο 8 Α
1. Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
2.
Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι των πολιτών τους.
C 306/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007
3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.
4.
Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.
Άρθρο 8 Β
1. Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.
2.
Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.
3.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
.
4.
Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου,
υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.
Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 8 Γ
Τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης:
α) με το να ενημερώνονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να τους κοινοποιούνται τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) μεριμνώντας ώστε να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες πουπροβλέπονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.


Για τους 'διαβαστερούς', με τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα, η 'ενοποιημένη' Συνθήκη (Ρώμη-Μάαστριχτ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EL:PDF

16 σχόλια:

diastimata είπε...

Κατά... λάθος σχολίασα στο προηγούμενο ποστ!
Κωστή, όπως διαπίστωσα την περασμένη Τρίτη, ουδείς γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συνθήκης. Είχαμε καλεσμένο καθηγητή, στον οποίο... έλεγα τις λεπτομέρειες, που είχα ψευτοδιαβάσει. Πού να ρωτούσα και για τις απορίες μου...

Κωστης Γκορτζής είπε...

Αμφιβάλλω αν μπήκαν στον κόπο να ...διαβάσουν και οι τηλε αστέρες που σχολιάζουν με ύφος...
Έτσι θεώρησα καλό να ψάξω για τα κείμενα και ...ρίχρηκα στο διάβασμα.
Θέλει ΠΟΛΛΗ μελέτη για να βρεί κανείς την αλήθεια πίσω από τις φαινομενικά γενικές και αόριστες λέξεις της Διπλωματίας σε σχέση και με τον 'διαγκωνισμό' των συμφερόντων των 'μεγάλων' και ρων 'μικρών'.
Ακόμα ψάχνω.
Αυτό που είναι προφανές, βεβαίως, είναι το ότι η καταψήφιση της Συνθήκης από τους Ιρλανδούς, ουδεμία σχέση έχει με τη θρησκευτική τους πεποίθηση και την αντίθεσή τους στις ...αμβλώσεις(!!) που μας σερβίρουν οι φωστήρες ...αναλυτές. :-)

Captain Harbour είπε...

Γεια σας και χαρα σας,

απο την στιγμή που ουδεις γνωρίζει περι τίνος πρόκειται ο καθενας την χρησιμοποιεί όπως τον συμφέρει. Οι φοιτητοπατερες καλούν το λαό τους να εναντιωθεί στην συνθήκη που υποβιβάζει την αξιολογότατη εκπαίδευση που προσφέρουν τα ελληνικά ΑΕΙ για παράδειγμα και πολλά αλλα... μονο ο σημιτης την πατησε ολοι οι αλλοι είναι ευτυχισμένοι.

χαιρετισμούς

Κωστης Γκορτζής είπε...

Γειά σου κάπτεν! Δίκιο έχεις, και απ΄όσα έχω διαβάσει μέχρι σήμερα στις Συνθήκες, θα ...γελάσει και το παρδαλό κατσίκι με την πραγματικότητα της Ελληνικής Παιδείας, αν και όταν εφαρμοστούν...

αξάφνιαστος είπε...

Κωστή μήπως έχεις βρεί τους πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ
της παλαιάς και της νέας αρίθμησης των Συνθηκών; Είπαμε να είμαστε διαβαστεροί αλλά όχι και μαζοχιστές.

αξάφνιαστος είπε...

Βρήκα τον πίνακα αντιστοιχίας:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0361:0388:EL:PDF

Είναι ιδιαίτερα στριφνή η αρίθμηση, κατί σαν σκόρπιες σκέψεις

Κωστης Γκορτζής είπε...

αξάφνιαστε, όχι μόνο η αντιστοιχία των αριθμών αλλά και η ορολογία είναι 'δαιδαλώδης' και εξαιρετικά δύσκολη στην κατανόηση. Έχω 'πήξει'.
Ούτε επίτηδες να το έκαναν...

Κωστης Γκορτζής είπε...

Στην ουσία, το 'ενοποιημένο κείμενο' του καταληκτικού συνδέσμου στο ποστ είναι το κείμενο υπό κρίση και περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της Λισσαβώνας.

dodo είπε...

Πολύ φοβούμαι ότι και η πλειοψηφία τών Τριακοσίων τής Βουλής στους ...αδιάβαστους συμπεριλαμβάνεται :-(

Κωστης Γκορτζής είπε...

Κι εγώ, μετά...γενναιότητας, το πιστεύω ακράδαντα, :-)

DIONYSOS είπε...

Εγώ που είμαι διαβαστερός αλλά οχι βραστερός θέλω να μείνω σε ένα κυριο σημείο, στο 3 άρθρο."Εργάζεται λέει η ΕΕ για ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" Σαν καλός πατέρας, ολίγον πατερναλιστής,έψαξα να βρω βιβλιογραφία του όρου ελληνική (Σημίτη, Μαντέλη, Σαμαρά,Παπαιωάννου κλπ οικον.φωστήρες) ή ευρωπαική (Μπαρόζο, Σολάνα, Τρισέ κλπ) Δεν βρήκα τίποτα για να το εμπεδώσω στα παιδιά μου νάχουν ένα όραμα βρε αδελφέ. Μόνο σκληρή καθημερινότητα (δεν επεκτείνομαι) και τρέχουσα ειδησιογραφία για μπροστινούς και πισινούς αποδέκτες χρημάτων του στυλ πληρώνετε οι πολλοί να μιζάρονται οι λίγοι και να βάζετε τον δύστυχο Γιωργάκη σε διαγραφικές έννοιες καλοκαιριάτικα!

Κωστης Γκορτζής είπε...

Γι αυτό έγραψα απαντώντας στον Αξάφνιαστο προηγουμένως
"...αλλά και η ορολογία είναι 'δαιδαλώδης' και εξαιρετικά δύσκολη στην κατανόηση. Έχω 'πήξει'..."
Εκτός από 'διπλωματική' (αοριστολογούσα), η Συνθήκη βρίθει πολιτικάντικων 'συνθημάτων' (παπαρολογιών) που σου κόβουν την όρεξη να συνεχίσεις το διάβασμα... :-)

diastimata είπε...

Κι έλεγα κι εγώ, Κωστή, ο εύπιστος, ότι βιάστηκε ο Γιωργάκης να διαγράψει τον Κώστα, για τη συνθήκη. Αμ, δεν τον διέγραψε για τη Συνθήκη. Για τα καμώματα του στρατηγού Τσουκάτου τον διέγραψε...

Τσούχτρα... είπε...

Εγώ τα κατάλαβα όλα...είναι ίδια με τα προηγούμενα και θα είναι ίδια με τα επόμενα
Καλλλό καλλλοκαίρι

Κωστης Γκορτζής είπε...

Και είδες Δημήτρη τι σοφός ειν' ο λαός με τις παροιμίες του; (για τη ...βαρύγδουπη ΠΑΣΟΚοανακοίνωση περί των τεκταινόμενων...)
"Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο ...άλλος κλέφτης"!

Ανώνυμος είπε...

手機遊戲,貼圖,A片下載,成人影城,愛情公寓,情色貼圖,情色,色情網站,色情遊戲,色情小說,情色文學,色情,aio交友愛情館,色情影片,臺灣情色網,寄情築園小遊戲,情色論壇,嘟嘟情人色網,情色視訊,愛情小說,言情小說,一葉情貼圖片區,情趣用品,情趣,色情漫畫,情色網,情色a片,情色遊戲,85cc成人片,嘟嘟成人網,成人網站,18成人,成人影片,成人交友網,成人貼圖,成人圖片區,成人圖片,成人文章,成人小說,成人光碟,微風成人區,免費成人影片,成人漫畫,成人文學,成人遊戲,成人電影,成人論壇,成人,做愛,aio,情色小說,ut聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,尋夢園聊天室,080視訊聊天室,免費視訊聊天,哈啦聊天室,視訊聊天,080聊天室,080苗栗人聊天室,6k聊天室,視訊聊天室,成人聊天室,中部人聊天室,免費視訊,視訊交友,視訊美女,視訊做愛,正妹牆,美女交友,玩美女人,美女,美女寫真,美女遊戲,hi5,hilive,hi5 tv,a383,微風論壇,微風,伊莉