27.6.08

Διάλειμμα

Το μπλογκ ....ξεκουράζεται.

Η κόρη πήγε πολύ καλά στις Πανελλήνιες και περνάει στο ΑΠΘ σε πολλές Σχολές της Θεωρητικής κατεύθυνσης. Ο ορίζοντας πλατύς για ό,τι διαλέξει. Το ίδιο και το χαμόγελό της, :-)

16.6.08

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 1

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1) Το προοίμιο τροποποιείται ως εξής:

α) Το ακόλουθο κείμενο παρεμβάλλεται ως δεύτερη παράγραφος του αιτιολογικού:

«ΕΜΠΝΕΟΜΕΝΟΙ από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, από την οποία αναπτύχθηκαν οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.».

β) Στην έβδομη παράγραφο του αιτιολογικού, η οποία γίνεται όγδοη, οι όροι «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίστανται από τους όρους «της παρούσας συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

γ) Στην ενδέκατη παράγραφο του αιτιολογικού, η οποία γίνεται δωδέκατη, οι όροι «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίστανται από τους όρους «της παρούσας Συνθήκης και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη φράση
«...
στην οποία τα κράτη μέλη απονέμουν αρμοδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους
στόχων

β) Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«
Η Ένωση βασίζεται στην παρούσα Συνθήκη και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(οι οποίες ορίζονται εφεξής ως οι Συνθήκες). Οι δύο αυτές Συνθήκες έχουν το ίδιο νομικό κύρος. Η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

C 306/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007

3) Παρεμβάλλεται άρθρο 1α :
«Άρθρο 1α
Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.
Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον
πλουραλισμό
, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

4) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
1. Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της.
2.
Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
3.
Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
4.
Η Ένωση εγκαθιδρύει οικονομική και νομισματική ένωση, της οποίας το νόμισμα είναι το ευρώ.
5.
Στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
6.
Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς με πρόσφορα μέσα, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που της απονέμονται με τις Συνθήκες

17.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/11

5) Το άρθρο 3 καταργείται και παρεμβάλλεται άρθρο 3α :
«Άρθρο 3α
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3β, κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη.
2.
Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητά που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακήκαι τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.
Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους.
3.
Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη
εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας
συνεργασίας
.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης

6) Παρεμβάλλεται άρθρο 3β, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 5 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
«Άρθρο 3β
1. Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της δοτής αρμοδιότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
2.
Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη.
3.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρμοδιότητα
, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.
Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τα Εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο.
4.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών.
C 306/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007
Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

7) Τα άρθρα 4 και 5 καταργούνται.

8) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6
1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες.
Οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.
Τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του τίτλου VII του Χάρτη που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων οι οποίες αναφέρονται στον Χάρτη και στις οποίες μνημονεύονται οι πηγές των εν λόγω διατάξεων.
2.
Η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προσχώρηση στην εν λόγω Σύμβαση δεν μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στις Συνθήκες.
3.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών
, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης

9) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Σε όλο το άρθρο, οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έγκριση», η μνεία της παραβίασης «αρχών που μνημονεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1,» αντικαθίσταται από μνεία της παραβίασης «των αξιών του άρθρου 1β», οι λέξεις «της παρούσας συνθήκης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «των Συνθηκών» και ο όρος «Επιτροπή» αντικαθίσταται από τον όρο «Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
β) Στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, το τελικό τμήμα της φράσης «... και να του απευθύνει κατάλληλες συστάσεις» διαγράφεται· στη τελευταία φράση, το τελικό τμήμα της φράσης «... και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να ζητήσει από ανεξάρτητες προσωπικότητες να υποβάλουν εντός εύλογης προθεσμίας έκθεση για την κατάσταση στο ενλ όγω κράτος μέλος» αντικαθίσταται από τη φράση «... και δύναται, αποφασίζοντας με την ίδια διαδικασία, να του απευθύνει συστάσεις.».
γ) Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «Το Συμβούλιο, συνερχόμενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφασίζοντας ομόφωνα...» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα...» και οι λέξεις «... την κυβέρνηση του εν λόγω κράτους μέλους...» αντικαθίστανται από τις λέξεις «... το εν λόγω κράτος μέλος...».
17.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306/13
δ) Οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Ο τρόπος ψηφοφορίας που, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο καθορίζεται στο
άρθρο
309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 7α:
«Άρθρο 7α
1. Η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Ένωση μπορεί να συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες. Οι συμφωνίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων από κοινού. Η εφαρμογή τους αποτελεί αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων

11) Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙ ενσωματώνονται στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως έχει άλλως τροποποιηθεί, και η οποία γίνεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
12) Ο τίτλος ΙΙ και το άρθρο 8 αντικαθίστανται από το νέο τίτλο και τα νέα άρθρα 8Γ έως 85 που ακολουθούν:
«
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 8
Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.
Άρθρο 8 Α
1. Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
2.
Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης και στο Συμβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι των πολιτών τους.
C 306/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2007
3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.
4.
Τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.
Άρθρο 8 Β
1. Τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.
2.
Τα θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.
3.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
.
4.
Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου,
υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών.
Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 8 Γ
Τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης:
α) με το να ενημερώνονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να τους κοινοποιούνται τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) μεριμνώντας ώστε να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες πουπροβλέπονται στο Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.


Για τους 'διαβαστερούς', με τις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα, η 'ενοποιημένη' Συνθήκη (Ρώμη-Μάαστριχτ)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EL:PDF

3.6.08

Ireland

Όταν βγήκα από την πρώτη φορά που παρακολούθησα το κινηματογραφικό "Η κόρη του Ράιαν", το 1973 στο Λονδίνο, μου ήταν αδύνατο να θυμηθώ την υπόθεση του έργου. Μού είχαν κολλήσει στο μυαλό κάτι απίθανα τοπία και μια μουσική που με συνέπαιρνε. Και κάθε φορά που ξαναπήγαινα να το δω, (πολλάκις...) μου συνέβαινε το ίδιο παρά την καλή μου προσπάθεια να 'συγκεντρωθώ' στην ...υπόθεση.
Από τότε, και μέχρι σήμερα, εξακολουθούν να με συνεπαίρνουν Ιρλανδοί μουσικοί που, ανεξάρτητα από το είδος που υπηρετούν, περιλαμβάνουν στα έργα τους ήχους της πατρίδας τους.

Τα χρόνια πέρασαν (πολλά τα άτιμα) και πριν καμμιά δεκαριά από σήμερα -ίσως και περισσότερα- ασκώντας το βραδινό μου ζάπινγκ για να αποφύγω τους τηλεοπτικούς σκοπέλους, έπεσα πάνω σ' ένα αφιέρωμα της ΕΤ3 σ' έναν Ιρλανδό χορευτή που έβγαινε στη σκηνή ...πετώντας σχεδόν και έκανε κάτι απίθανα πράγματα με τα πόδια του στον ρυθμό της 'δικιάς μου' Ιρλανδικής μουσικής και, μετά, έβγαιναν κι άλλοι σαράντα λεβέντες και σαράντα νεραϊδοκόριτσα κι έκαναν μια από τα ίδια.
Σκύλιασα να μάθω πληροφορίες, όνομα καλλιτέχνη κλπ. Τίποτα. Τελικά κολλητός δημοσιογράφος που δούλευε στην ΕΤ-3 μου έκανε τη χάρη να μου πεί το όνομά του.
Michael Flatley.
Τα 'δεδομένα' πέρασαν στον γιό και, σύντομα ο πιτσιρικάς -ακόμα τότε- ανακάλυψε πολλά και ωραία στο διαδίκτυο και, αφού τα απολάμβανε, τα έδειχνε και στον μπαμπά για να βγάλει την υποχρέωση της αγοράς Pc υψηλών δυνατοτήτων (οικονομικό σφάξιμο).
Και μείναμε στην αναμονή μπας και βρεθεί κανείς καλός πράκτωρ να φέρει το θέαμα και στη φτωχομάνα. Την πρώτη φορά, το έχασα!

Χθες βράδυ, όμως...
Παρέα με τη συζυγάτα, τη νεραϊδοκόρη και τρείς σουρλουλούδες φίλες της, στηθήκαμε από τις οκτώ το βράδυ στο πανέμορφο Θέατρο Δάσους στην καρδιά του Σέιχ-Σού, με ώρα έναρξης ενιάμισυ. Στη σωστή γωνία -λίγο ψηλά και λίγο λοξά- για να παρακολουθήσουμε το Lord of the Dance 'ζωντανό' (γιατί 'κατεβασμένο' από το Διαδίκτυο το είχαμε ήδη δεί πολλαπλώς).
Και το απολαύσαμε.
Τι κι αν το σκηνικό ήταν 'φτωχός συγγενής' αυτού που στηνόταν "έξω".
Τι κι αν χόρευαν μόνο 25 χορευτές από τους 150 "έξω".
Τι κι αν το σενάριο (το ίδιο με αυτό που παιζόταν κι "έξω) είναι μάλλον παιδικό.
Τι κι αν η διάρκεια ήταν 'συμπιεσμένη' στη μία και μισή ώρα αντί των δύο-και "έξω".
Τι κι αν στο διάλειμμα κάποιες σταγόνες από παρακείμενη καταιγίδα μας λαχτάρησαν.
Το απολαύσαμε. Με τα μάτια μας και τα αυτιά μας.
Ρυθμός, μελωδία, ευελιξία και κίνηση μαγευτική.
Α-π-ό-λ-α-υ-σ-η!

Κι όμως κάτι στο μυαλό μου παρέμενε ανικανοποίητο.
Έλειπε ο Φλάτλεϋ που εδώ και δέκα χρόνια σταμάτησε να χορεύει.
Ο 'πρωτοχορευτής' όσο 'ξεσηκωτικός' και άρτιος τεχνικά (να με συγχωρέσει ο κ.Μεταξόπουλος που μπαίνω στα λημέρια του) δεν ήταν Φλάτλεϋ. Κι έμεινα με την 'ανικανοποίηση' να παρακολουθήσω έναν άνθρωπο που του αρέσει αυτό που κάνει και το δείχνει με κάθε πόρο του σώματός του, ακόμα και με τη ματιά του.
Ήταν ανάγκη να μεγαλώσει κι αυτός; :-)